TGI Fridays Chicken Bites, Honey Bbq, Boneless, Snack Size